2018-09-24     Dory, Gerarda, Maryny     "Przeszłość i teraĽniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość" - Blaise Pascal    

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXVII/182/2017


 

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego, stwierdzającym nieważność uchwały nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, w części określonej w § 2 punkt 1 podpunkt 3, jako niezgodnej z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1289) informuję, że z dniem 27 lipca 2017 r. nieważnym jest następujący, przekreślony zapis paragrafu drugiego w/w uchwały:

„Gmina Bojszowy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową zapewnia odbiór i zagospodarowanie:

1. zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych sprzed posesji, w przypadku krótkotrwałego zwiększenia ich ilości:

  1. podstawienie pojemnika w terminie, w którym dokonywane są podstawienia wynikające ze złożonych deklaracji – bezpłatnie
  2. podstawienie pojemnika w innym terminie niż w/w, wskazanym przez zamawiającego usługę – 200 zł
  3. odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach:

a) pojemności 120 l - 29 zł

b) pojemności 240 l - 47 zł

c) pojemności 1100 l - 135 zł

Autor: A.Sklorz
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska